KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi (www.matsuprofessional.com) olarak; kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu metin, bizlerin büyük önem verdiğikullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na uyumlu bir şekilde işlemek, korumak ve kullanıcılarımızı bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.Hangi Veriler İşleniyor?

Yalnızca gerekli olduğu durumlarla saklı kalmak üzere; Kimlik bilgileriniz (Ad,Soyadı, Cinsiyet, Doğum tarihiniz gibi), İletişim (Telefon numarası ve e-posta )ve adresbilgileri, Kullanıcı İşlem, Finansal ve Talep/Şikâyet Yönetimi bilgileri talep edilir. Kurumsal kullanıcılar için Firma adı, Vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri talep edilir.

 

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi , veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi olarak, müşterilerin, markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmesi, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmesi, Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler,işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek amacıyla dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

 

 

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Koşar Kozmetik, Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun’da işaret edilen usul esaslar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları dikkate alınarak yurt dışına aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.